• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ilija Bakić: Filmovi

El. pošta Štampa PDF

Naslovnica knjigeZbirka „Filmovi” je prva kniga u Beloj ediciji Izdavačke kuće „Tardis”. Sadrži tridesetsedam pesama koje su nastajale u poslednjih dvadeset godina kao refleksija na filmove koji su ostavili jak utisak na pesnika.

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.162.41-1

Bakić, Ilija
Filmovi/Ilija Bakić – Beograd: Tardis, 2008 (Beograd: Bast) – 54 str. ; 20cm
Tiraž: 300 – Beleške o autoru: str [55-56].
ISBN 978-86-910579-1-6
COBISS.SR-ID 147035660